فولاد های عملیات حرارتی

فولاد های عملیات حرارتی

فولاد های عملیات حرارتی پذیر شامل فولاد های Mo40 ,Ck45 و سری Vcn است. این فولادها انعطاف پذیرس، شکل پذیری و استحکام کششی بالایی دارند. از موارد کاربرد این فولاد ها شافت های صنایع سیمان، قطعات ماشین و موتور قطعات هواپیما میتوان نام برد. از نام “فولاد عملیات حرارتی پذیر” اغلب برای فولادهایی که کربن آنها متوسط یا بالا باشد استفاده میشود

فولاد های عملیات حرارتی پذیر شامل فولاد های Mo40 ,Ck45 و سری Vcn است. این فولادها انعطاف پذیرس، شکل پذیری و استحکام کششی بالایی دارند. از موارد کاربرد این فولاد ها شافت های صنایع سیمان، قطعات ماشین و موتور قطعات هواپیما میتوان نام برد. از نام “فولاد عملیات حرارتی پذیر” اغلب برای فولادهایی که کربن آنها متوسط یا بالا باشد استفاده میشود

بیشتر

فولاد های عملیات حرارتی  هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.